การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงทราบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้าย และความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 ชุด ส่งมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้