แผนบริหารการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​

แผนบริหารการศึกษา ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​ ระดับสถานศึกษา

แผนบริหารการศึกษา

26 มิ.ย., 2567
แผนบริหารการศึกษา

27 มิ.ย., 2567
แผนบริหารการศึกษา

26 มิ.ย., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567
แผนบริหารการศึกษา

14 ก.พ., 2567