นายสมชาย รองเหลือ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6063005
E-Mail : info@seapt.go.th

นางอุไร พรหมปาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0944468
E-Mail : info@seapt.go.th

นางสุกัญญา ศิริชุม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2773969
E-Mail : info@seapt.go.th