ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

             ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/ว ๒๔๘๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตามมติ กศจ.พัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ผู้มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้