อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีภารกิจบทบาทและอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้

 

1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

        (1) อํานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 (2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
                 (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
                 (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด

         2. ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

        (1) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบจัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
                 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
                 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา
                 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
                 (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้


         (1) กลุ่มอํานวยการ
                  (2) กลุ่มนโยบายและแผน
                  (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                  (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
                  (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
                  (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                  (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
                  (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565
อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565
อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565
อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565
อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565
อำนาจหน้าที่

07 ก.ค., 2565