ผู้บริหารการศึกษา

นายณรงค์ ศรีละมุล

ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

นางอุไร พรหมปาน

รอง ผอ.สพม.พัทลุง

นางสุกัญญา ศิริชุม

รอง ผอ.สพม.พัทลุง

นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์บุรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารีย์ เขียวชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาวจรวย หนูแดง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุธัญญา เวชรังษี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนาตยา พรหมพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัฐติกา หอมประกอบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวปวีณ์นุช จันทร์นวล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

กลุ่มกฎหมายและคดี

(ว่าง)