ผู้บริหารการศึกษา

นายสมชาย รองเหลือ

ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

นางอุไร พรหมปาน

รอง ผอ.สพม.พัทลุง

นางสุกัญญา ศิริชุม

รอง ผอ.สพม.พัทลุง

น.ส.นันทรัฐ คงดำ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

น.ส.อารีย์ เขียวชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.อนงค์นาฎ หน่วยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

น.ส.สุชาดา สัจจากุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายพชร มั่นคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจุลีพร โภชนาทาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางณัฐติกา หอมประกอบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

น.ส.ปวีณ์นุช จันทร์นวล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางชูจิต ทับพรหม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ

นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฎหมายและคดี