การประชุมชี้แจงการปรับปรุงเครื่องมือ  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  ปฏิทิน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2565 

วันที่  2  มิถุนายน  2565  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง นางอุไร   พรหมปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงเครื่องมือ  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2565  ผ่านระบบ GoogleMeet  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ชั้น 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง