การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral  Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

วันที่ 31 พฤษภาคม –  2  มิถุนายน  2565  โดยนางปทิตตา  จันทร์สว่าง  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral  Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร