รับส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รับส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เวลา 09.30 น. เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังฮ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จกลับ เวลา 14.00 น.  โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ