ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำลังจะดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง