ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ในฐานะประธานกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง