การลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางณัฐติกา หอมประกอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอารีย์ เขียวชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมรับการติดตามจาก นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565