ประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่ผู้ที่ยื่นความจำนง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนรอบสอง กรณีนักเรียนไม่มีทีเรียน ปีการศึกษา 2565 ประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่ผู้ที่ยื่นความจำนง ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง