อบรมพัฒนาระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 29 มีนาคม 2556 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะกรรมการพฒนาระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจำปี 2565 เข้าร่วมอบรมพัฒนาระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1