สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผ่านระบบ Google Meet