สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผ่านระบบ Google Meet