สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google Meet