(ฉบับแก้ไข) ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

เนื่องจากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงขอแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก