ยื่นคำร้องจัดหาที่เรียน (ผ่านระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2566

ยื่นคำร้องจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนต่อและมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจัดหาที่เรียนให้ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

ยื่นคำร้องผ่าน Google Form สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/36LZ4HLRZSoCCLj2A

ยื่นคำร้องผ่าน Google Form สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/gwxgasvjKhbHCm3i8