ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.พัทลุง เข้าประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพธู.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ( ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ) ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoomcloud meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบ่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวางแผน ประสานเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนางานด้านนิเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศ ณ ห้องประชุม สพธู. 1 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ สู่อนาคตภาพการศึกษา โดย นางสาวเกศทิพย์ ศุภวานิช ร่องเลขาธิการ สพธู.