การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ พ.ศ. 2564

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง นายพชร มั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ควนพระสาครินทร์ และคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ไปร่วมคัดเลือกต่อในระดับจังหวัดพัทลุง