การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดจัดประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พุทธศักราช  2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน  และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ดนตรี  และการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  สร้างความสนใจและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  เปิดพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างมิติใหม่ทางวัฒนธรรมให้เกิดความร่วมสมัย  ยกระดับขีดความสามารถของดนตรี  พัฒนาเทคนิคทางการแสดงตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย

สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25  มีนาคม  2565  โดยสามารถดาวน์โหลดใบบสมัครและรายละเอียดได้ที่  http://forms.gle/bWUTjd7h38rNpoe29 รายละเอียดตามที่แนบมานี้