ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ทุกท่านเข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 9/2566 เพื่อรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 2