กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และรอบรู้วรรคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง