โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง