ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน และมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจัดหาที่เรียนให้ (รอบสอง) ยื่นคำร้องจัดหาที่เรียน รอบสอง ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2565 ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงและโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน