โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมน้อมรำลึกพ่อของแผ่นดิน