รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 9/2566