สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 6/2565 วันอังคาร ที่  6  กันยายน  2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง