สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 7/2565 วันอังคาร ที่  22  พฤศจิกายน  2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง