สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ ที่  24  มิถุนายน  2565 ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  พัทลุง  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  (ตึกโดม)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง