การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตาม  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประกาศ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และดำเนินการคัดเลือก ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 และ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำแนกตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  โดยเรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ถือประกาศนี้ เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานงานราชการ ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หากเลยกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น