ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง อาคารบริหารแลพสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง