ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 6/2565 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง