ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ  ห้องประชุมลานขรี โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง