ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง และผ่านระบบ Google Meet