ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง และผ่านระบบ Google Meet