ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง