ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง