ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565