สรุปข้อมูลการรายงานผ่านระบบ E-COVID19 Report (สัปดาห์ที่18)

สรุปข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ E-COVID19 Report
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ข้อมูลครั้งที่ 18 (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 โดยศูนย์เฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สพม.พัทลุง