การตรวจเยี่ยมสนามสอบ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และ นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 สนามสอบ ทั้งนี้ ทุกสนามสอบดำเนินการจัดสอบตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย