โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา