ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน   พ.ศ ๒๕๖๔  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๕ อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

                    ในการนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศรายละเอียดให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ

วันเวลาและสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

กำหนดการดำเนินการวัน/เดือน/ปี/เวลาสถานที่สอบ
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภาค ค ประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนควนขนุน
อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง