08ธ.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดและวินัยจราจร ด้านป้องกัน รู้เท้าทันโทษขจองสารเสพติด และความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Read More