สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่  23 มีนาคม  2566 ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง