การประชุมพิจารณาการความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  26  มกราคม  2565   

นางอุไร พรหมปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นประธานกรรมการพิจารณาการความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 2 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง