ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง