ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานในการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง