การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ วิทยากร โดย รศ.ดร.มารุต พัฒนผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ